20150407113345.jpg

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนายธนศาสตร์  สุดจริง หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

     วัตถุประสงค์การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ระดับปริญญาตรี  (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 ที่เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และแจ้งปัญหาที่พบจากการดำเนินการทดสอบ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 1,549 คน ที่จะเข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 นี้

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)