20150409145548.jpg

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้สำนักคอมพิวเตอร์อยู่ทีมสีเหลือง ประกอบด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กองอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา จากอาคารบรมราชกุมารี เข้าสู่อาคารพลศึกษา 

     จากนั้น อาจารย์ ดร. กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)