20150421093121.jpg

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมขบวนแห่ที่ 2 พระประจำวันเกิดวันจันทร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สำนักวิทยบริการ ศูนย์หนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา สำนักศึกษาทั่วไป และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบขบวนตุงอีสาน และการละเล่นพื้นบ้าน โดยเริ่มตั้งขบวนจากตลาดเอ็กซ์โป บ้านท่าขอนยางมายังบริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี ซึ่งขบวนแห่พระประจำวันเกิดวันจันทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากขบวนแห่ทั้ง 8 ขบวน 

     จากนั้นผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรผู้สูงอาวุโส และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด