20150430124052.jpg

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ริ้วไพบูลย์ และนางสมทรง  ดีรัศมี อดีตผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสภากาแฟสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารและคณะ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงถึงความเคารพที่ท่านได้สร้างคุณูปการในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต  

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)