20150430154037.jpg

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์  B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 5.4.1.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ระดับมหาวิทยาลัย) เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้อกำหนดและแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน  อาทิ การแสดงผลเว็บไซต์ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  การกำหนดชื่อ URL เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน ให้อยู่ภายใต้ Domain ของมหาวิทยาลัย (.msu.ac.th)  และการกำหนดเนื้อหา คุณลักษณะที่ควรมีในเว็บไซต์ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเว็บโบเมทริกซ์ เพื่อสนับสนุนการค้นหาข้อมูลของเครื่องมือสืบค้นและเพื่อการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเว็บโบเมทริกซ์ 

     ทั้งนี้มีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบและผู้ดูแลเว็บไซต์ของของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 45 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)