20150508111108.jpg

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในหัวข้อ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงาน (Microsoft Office)” แก่นิสิต ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์  B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี 

     วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มีความรู้ ทักษะและเทคนิคในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยนายสุเทพ  อรัญมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)