20150515150130.jpg

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ห้องประชุม B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  พ.ศ 2558 ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)