20150518184210.jpg

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314, B315 ชั้น 3 และห้องบริการคอมพิวเตอร์ B 414, B415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยได้จัดกิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิต อาทิ การใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนและเรียนรู้การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต   การเรียนรู้การเข้าใช้งาน อีเมล์ Office 356  การเรียนรู้วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft DreamSpark และการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 

     การจัดกิจกรรมโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้นิสิตได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด