20150521094915.jpg

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม “Microsoft Office 2013 กับการสร้างงานอย่างมืออาชีพ” ขึ้น ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี  โดยนายวิทยา  ชื่นชม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ผู้ดูแลซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     โครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นจากการที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Campus Agreement ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทไมโครซอฟท์ และได้ทำข้อตกลงในสัญญาให้จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนิสิตและบุคลากร และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     โดยได้รับเกียรติจากนายชวพล  เอี่ยมเจริญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท The Enterprise Resources Training (ERT) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411, B414 และ B415 ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอ, การใส่ลูกเล่นให้กับแผ่นสไลด์, การสร้างระบบนำเสนอแบบอัตโนมัติ, การทำงานกับข้อมูลและการป้องกันโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel, เทคนิคการจัดแสดงผลตัวเลขและการเรียกใช้ฟังก์ชั่น และการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำรายงาน คู่มือ วิทยานิพนธ์อย่างมืออาชีพ ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้  ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม จำนวน 115 คน 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)