20150522143656.jpg

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ครูและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 87 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี  มีนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

     โดยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้บรรยายสรุปการให้บริการ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อต่างๆ แก่คณะศึกษาดูงาน ดังนี้

1. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) และแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นายดุลยเทพ ภัทรโกศล หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 2. การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต อาทิ การให้บริการบัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน การให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ และการให้บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โดย นายนพนัย  เนื่องอุดม หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 3. การให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การให้บริการลงโปรแกรมลิขสิทธิ์ จาก Microsoft และการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ โดย นายเรืองศักดิ์  แสงยศ ตัวแทนจากงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

4. การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย โดย สุรเชษฐ์  ตั้งทรัพย์สกุล ตัวแทนจากงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลังจากการบรรยายสรุปงานบริการด้านต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นลง ได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และห้องบริการซ่อมบำรุง เพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด