20150527135019.jpg

     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม โปรแกรม Microsoft Excel “โครงการอบรมนิสิตชั้นปีสุดท้ายด้านคอมพิวเตอร์ ปัจฉิมนิเทศนิสิตจบการศึกษา และการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับนิสิต ประจำปี 2557” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์  B411, B414 และ B415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี 

     วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้ เพื่อให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ตลอดจนการสร้างผลข้อมูลเชิงภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

     ทีมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ นายสิทธิ์ เอมดี และนายสุเทพ อรัญมิตร

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)