20150603085616.jpg

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี มีนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิ การดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558  และร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อตกลงภาระงานร่วมกับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด