20150611091658.jpg

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะจำนวน 11 ท่าน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ แก่คณะศึกษาดูงาน

     จากนั้นบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน การกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างสองสถาบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)