20150618163309.jpg

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมการนำเทคโนโลยี Google Apps For Education มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้น ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม และนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา ประเทศไทย และคุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ประเทศไทย เข้าร่วมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในการนำ Google Apps for Education มาใช้สนับสนุนการเรียน การสอน สำหรับนิสิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการนำมาใช้งาน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)