20140422134020.jpg

     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม 3 อาคารบรมราชกุมารี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม รองศาสตราจารย์เอื้อน  ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายทวี ศรีบุศย์ดี หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นกรรมการ โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์การ รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาการศึกษาภายใน รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบติราชการ ประจำปี 2557 และการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 - 2560 ที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านไอทีของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจ การดำเนินงานทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ฯลฯ และการพิจารณาผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิ การบริหารจัดการงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดหาพัสดุ การติดตามการบริหารเงินทดลองราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ รอบ 1 ตุลาคม 2556 - 28 

กุมภาพันธ์ 2557

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)