20150619165006.jpg

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ประชุม” ณ ห้องประชุม B313 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดำเนินโครงการ และนางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีความเข้าใจในระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)