20150622104156.jpg

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 น. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 2013 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50 คน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B414 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสิรีวรรณ  ตติยรัตน์ และนายสิทธิ์  เอมดี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)