20150625134025.jpg

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำ Google Apps For Education มาใช้สนับสนุนการเรียน การสอน ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางในการนำ Google Apps For Education มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน สำหรับนิสิตและอาจารย์ โดยการใช้ Application จาก Google เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)