20150703140342.jpg

     เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมขั้นตอนการเบิกวัสดุออกจากระบบ MIS (ตัด Stock Card) และขั้นตอนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ถูกวิธี สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุขึ้น ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     วัตถุประสงค์ของการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุและตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ในระบบ MIS ให้ถูกต้อง โดยนายธนศาสตร์  สุดจริง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด