20150708103109.jpg

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิ ซีอาร์เอ็ม ชาริตี้ จัดกิจกรรมการนำเสนอเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

     การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเครื่องมือของ Google มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ในการนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และนำเสนอ Application จาก Google ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Classroom ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับอาจารย์ในการเก็บรวบรวมและติดตามงานที่มอบหมายแก่นิสิต, Google Docs เพื่อสร้างเอกสารใหม่และทำการแก้ไขพร้อมกับผู้อื่นได้ถึง 50 คน จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Smart Phone, Google Sites ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และ Google Drive สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่จำกัดพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 0-4375-4333 ต่อ 2455, 2445

 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)