20150717133433.jpg

     เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศไทย และมูลนิธิซีอาร์เอ็ม ชาริตี้ จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “Train The Trainer Google Apps สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

     การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะนำร่องที่จะเป็นต้นแบบในการใช้ Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับความรู้และสามารถนำเทคโนโลยี Google ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปถ่ายทอดให้แก่อาจารย์และนิสิตในคณะต่อไป โดยหน่วยงานนำร่องทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. คณะเภสัชศาสตร์

3. คณะเทคโนโลยี 

4. คณะศึกษาศาสตร์ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. คณะนิติศาสตร์

7. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

8. คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. สำนักศึกษาทั่วไป

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย ศศิกนก วิทยากรจัดอบรมด้าน Google Apps authorized Google Education Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องมือ Google App for Education, การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form, การตรวจข้อสอบด้วย Add-on Flubaroo, การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom, การใช้งาน Google Community เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ Google Calendar เพื่อการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานนำร่อง เข้าร่วม จำนวน 50 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)