EP.06 การซ้อน การย่อขยาย กำหนดตำแหน่ง Video บน Timeline

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-03-2022 view : 47

EP. 05 การตัดต่อ การแยกภาพออกจากเสียง การใส่ Transition

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-03-2022 view : 368

EP.04 การทำงานบน Track list และ Timeline

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 66

EP.03 การสร้างโปรเจ็ค การตั้งค่า การ Import Media

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 64

EP.02 ส่วนประกอบและเครื่องมือที่สำคัญโปรแกรม Sony Vegas Pro v.18

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 61

EP.01 การติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas Pro v.18

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 62